(22/01/2010)

Voorstel van resolutie over uitbreiding werkingsgebied vzw De Rand

Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Sven Gatz, Irina De Knop, Boudewijn Bouckaert, Luckas Van Der Taelen en Hermes Sanctorum over de uitbreiding van het werkingsgebied van vzw De Rand tot alle gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, gelegen in het arrondissement Leuven.

TOELICHTING

Al tientallen jaren staat de rand rond Brussel onder druk: de open ruimten worden bedreigd, gemeenten verstedelijken, de bevolking neemt toe, mobiliteitsproblemen worden groter, het Vlaams karakter kwijnt, het Nederlands verdwijnt. De Vlaamse overheid en opeenvolgende Vlaamse regeringen voeren al jarenlang een beleid om het landelijk en Nederlandstalig karakter van deze gemeenten rond het Brussels hoofdstedelijk gewest te vrijwaren en versterken. Belangrijke mijlpalen hierin waren de aanduiding van een coördinerend minister in de Vlaamse regering, de oprichting van de vzw De Rand, de jaarlijkse organisatie van de Gordel, de oprichting van Vlabinvest, de uitvaardiging van de rondzendbrieven Peeters, Martens en Keulen, de oprichting van de Taskforce Vlaamse Rand, etc.

Ook het regeerakkoord 2009-2014 blijft dezelfde weg bewandelen. Het blijft nodig een voortgezet, gecoördineerd en inclusief beleid te voeren om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand te bevestigen en te versterken, wordt gesteld. Het regeerakkoord verwijst naar het recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering, "De Vlaamse Rand: socio-economisch profiel en een blik op het Vlaams karakter", en besluit dat de uitdagingen groot blijven. Ook de beleidsbrief van de minister bevoegd voor de Rand, Geert Bourgeois, benadrukt de grote uitdagingen.

In feite is het geciteerde rapport van de Studiedienst niet zozeer een bron van uitdagingen, maar een verzameling van alarmerende cijfers, niet alleen voor de negentien gemeenten uit het werkingsgebied van de vzw De Rand, maar ook voor het gehele arrondissement Halle-Vilvoorde en voor meer en meer Vlaamse gemeenten in het arrondissement Leuven. We halen drie groepen cijfers aan die illustreren dat de bescherming van het Nederlandstalig karakter van de Rand lang geen probleem meer is dat beperkt blijft tot de negentien randgemeenten, maar alarmerend wordt voor het hele arrondissement Halle-Vilvoorde en zelfs al diep uitdeint in heel Vlaams-Brabant.

Volgens de bevolkingsvooruitzichten 2007-2060 van het Federaal Planbureau zal de populatie in het arrondissement Halle-Vilvoorde toenemen met 28%, quasi evenveel als die van het Brussels hoofdstedelijk gewest, en in de hele provincie Vlaams-Brabant met 23%. In het Vlaamse Gewest in zijn geheel blijft de bevolkingstoename daarentegen beperkt tot 15%. Anders gesteld: in de brede Vlaamse Rand verwacht het Planbureau een bevolkingstoename die dubbel zo hoog is als in het gehele Vlaams Gewest.

De toename van het aantal buitenlanders in verhouding tot de totale bevolking is voor de periode van 1991 (index 100) tot 2008 in de provincie Vlaams-Brabant (index 162) sterker dan in het arrondissement Halle-Vilvoorde (index 152), waar die toename sterker is dan in de randgemeenten buiten de zes faciliteitengemeenten (index 147), waar die toename sterker is dan in de zes faciliteitengemeenten van de Rand (index 136). De gemiddelde toename in de bevolking van het aandeel buitenlanders voor het hele Vlaamse Gewest (137) in die periode strandt op ongeveer dezelfde hoogte als de faciliteitengemeenten en is flink hoger dan die toename in het Brussels hoofdstedelijk gewest (index 107), waar het aandeel buitenlanders met 28% het hoogst is. Of samengevat: de stijging van het aandeel buitenlanders is in de periode 1991-2008 van alle onderzochte gebieden het grootst in de provincie Vlaams-Brabant.

Een vooruitzicht op de toekomstige taalverhoudingen en verdere ontnederlandsing van de Vlaamse Rand, het arrondissement Halle-Vilvoorde en de hele provincie Vlaams-Brabant kan men afleiden uit de vergelijking van de cijfergegevens van Kind & Gezin over de thuistaal van gezinnen met een kind geboren in 2007. In het Vlaams Gewest is die thuistaal voor 78,6% het Nederlands, wat dus impliceert dat in méér dan één op vijf gezinnen uit het Vlaams Gewest die Kind & Gezin volgt, thuis géén Nederlands meer wordt gesproken. In Vlaams-Brabant is het Nederlands maar voor 69% meer de thuistaal (en wordt dus in haast één op drie gezinnen thuis geen Nederlands meer gesproken), in het arrondissement Halle-Vilvoorde 55,6% (in méér dan één op vier gezinnen wordt er geen Nederlands meer gesproken), in de randgemeenten zonder faciliteiten 46,5% (daar is dus de meerderheid van de gezinnen met kinderen die door K&G worden gevolgd al niet meer van Nederlandstalige origine) en in de zes faciliteitengemeenten is het Nederlands nog slechts bij 14,2% van de gezinnen met jonge kinderen de thuistaal. Het Frans als thuistaal rukt nog steeds verder op: in de faciliteitengemeenten is bij 58,7% van de gezinnen met een kind geboren in 2007 het Frans de thuistaal, in de randgemeenten buiten de faciliteitengemeenten is dat het geval voor 29,7%, in heel Halle-Vilvoorde 25,9%, in Vlaams-Brabant 15,5%. Dit cijfer voor Vlaams-Brabant ligt meer dan drie keer zo hoog als in de rest van het Vlaams Gewest (4,3%).

De volgende conclusie uit het rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering dringt zich op: de komende jaren zal de Vlaamse Rand verder ontnederlandsen en zal de ontnederlandsing ook veel dieper doordringen in heel het arrondissement Halle-Vilvoorde en verschillende gemeenten uit het arrondissement Leuven. De inspanningen die de vzw De Rand vandaag levert in het werkingsgebied van de negentien gemeenten op het vlak van promotie, bescherming, vorming en onderwijs van en in het Nederlands, moeten daarom worden geïntensifieerd en uitgebreid tot heel het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren in het arrondissement Leuven.

Deze gemeenten vormen vandaag al het werkingsgebied voor Vlabinvest, het investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant. Met Vlabinvest wil de Vlaamse Regering gezinnen en alleenstaanden met een klein tot middelgroot inkomen helpen om betaalbare woongelegenheden te vinden opdat ze in hun buurt zouden kunnen blijven wonen.

De uitbreiding van het werkingsgebied van de vzw De Rand tot dit Vlabinvest-gebied zal het probleem van de voortschrijdende ontnederlandsing en het belang van de bescherming van het Nederlands opnieuw op de politieke agenda van deze regio zetten. Hierdoor zullen de Vlaamse overheid, de betrokken lokale besturen en de bewoners van de regio op een gecoördineerde wijze, gepast en proactiever met deze overigens haast niet te stuiten nieuwe immigratiegolf om kunnen gaan door onthaalinitiatieven te plannen, taalcursussen te organiseren en sensibiliseringsacties te ondernemen.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

  • Overwegende dat de bevolkingstoename van Vlaams-Brabant, het arrondissement Halle-Vilvoorde en de negentien Vlaamse randgemeenten de komende jaren gevoelig groter zal zijn dan het Vlaams gemiddelde
  • overwegende dat de internationalisering van de provincie Vlaams-Brabant, het arrondissement Halle-Vilvoorde en de negentien Vlaamse randgemeenten de komende jaren gevoelig sterker dan het Vlaamse gemiddelde zal toenemen
  • overwegende dat de thuistaal van jonge gezinnen in de Vlaamse Rand, het arrondissement Halle-Vilvoorde en de provincie Vlaams-Brabant steeds minder het Nederlands is
  • overwegende dat de vzw de Rand bij decreet van 17 december 1996 werd opgericht om het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen
  • overwegende dat het werkingsgebied van de vzw de Rand totnogtoe beperkt is gebleven tot de zes faciliteitengemeenten en de dertien randgemeenten zonder faciliteiten
  • overwegende dat de Vlaamse regering met Vlabinvest een investeringsfonds voor grond- en woonbeleid in Vlaams-Brabant heeft opgericht, met als doel gezinnen en alleenstaanden met een klein tot middelgroot inkomen aan betaalbare woongelegenheden te helpen zodat ze in hun buurt kunnen blijven wonen
  • overwegende dat het werkingsgebied van Vlabinvest door de Vlaamse regering in april 2006 uitgebreid werd tot alle gemeenten gelegen in het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren uit het arrondissement Leuven

vraagt de Vlaamse regering het werkingsgebied van vzw De Rand uit te breiden en gelijk te stellen met het werkingsgebied van Vlabinvest.

Gwenny DE VROE Sven GATZ
Irina DE KNOP Boudewijn BOUCKAERT
Hermes SANCTORUM Luckas VAN DER TAELEN
HOME - CONTACT - TERUG