(04/03/2010)

Voorstel van resolutie over het behoud van de uitbating van het Kasteel van Ham door de Vlaamse overheid

Deze namiddag staat als laatste punt op de agenda van de commissie Brussel en Vlaamse Rand een voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe en Irina De Knop over het kasteel van Ham in Steenokkerzeel. De Vroe dringt aan om de beslissing om het kasteel in erfpacht te geven aan een private uitbater te herzien, het kasteel verder door de Vlaamse overheid te laten uitbaten en uit te bouwen als een gemeenschapscentrum door de vzw De Rand, in een tot heel het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Tervuren, Bertem en Huldenberg uitgebreid werkingsgebied voor de rand (dit werkingsgebied stemt dan overeen met het werkingsgebied van Vlabinvest, het rollend fonds om wonen in de Rand betaalbaar te houden). Over de uitbreiding van het werkingsgebied van de Rand heeft Gwenny De Vroe een andere resolutie ingediend, die gesteund wordt door LDD en Groen. Deze resolutie zal binnenkort door de commissie worden besproken.

Er is nog een andere reden om de beslissing van eind juli 2007 om het Kasteel van Ham in erfpacht te geven, te herzien (zie toelichting hieronder). Deze procedure zit immers al geruime tijd in het slop. De beslissing van 2007 zorgde ervoor dat het kasteel de jongste jaren steeds minder in trek was als vergaderlocatie of voor evenementen. Kandidaat-huurders gingen er immers van uit dat het niet meer beschikbaar was en er werd nauwelijks nog promotie gemaakt. Officieel is het kasteel pas sinds 1 januari van dit jaar gesloten. De zitdag waarop kandidaat-intekenaars voor de erfpachtprocedure konden bieden, werd eerst al eens uitgesteld. Op de uitgestelde zitdag daagden twee eventuele kandidaat-intekenaars op, potentieel geïnteresseerden die echter nog heel veel vragen hadden vooraleer ze een bod willen doen. Op hun vragen hebben ze nog altijd geen antwoord gekregen. Mensen die goed vertrouwd zijn met het dossier verwachten dat het nog maanden kan duren vooraleer er duidelijkheid zal zijn of een van de eventuele private partners effectief een bod zal uitbrengen. Intussen blijft het kasteel maandenlang leeg staan en verder vervallen. Aan de oevers van de slotgracht en de vijver zijn al geruime tijd ingrijpende instandhoudingswerkzaamheden nodig.

Meer info bij Gwenny De Vroe (0495 60 86 60)

.

Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe en Irina De Knop over het behoud van de uitbating van het Kasteel van Ham door de Vlaamse overheid en de uitbouw ervan als culturele vuurtoren voor het oostelijk gedeelte van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

TOELICHTING

Met het Kasteel van Ham beschikte de Vlaamse overheid sedert de openstelling in 1970 over een schitterende locatie voor vergaderingen en evenementen, op een boogscheut van Brussel en goed bereikbaar. Jarenlang functioneerde het kasteel voor die doeleinden, niet enkel voor de Vlaamse overheid, maar ook voor andere overheden, bedrijven of verenigingen en tot ieders tevredenheid. In 1990 werd nog een grondige renovatie uitgevoerd.

Eind juli 2007 besliste de Vlaamse Regering de uitbating van het Kasteel van Ham stop te zetten en het kasteel in erfpacht te geven voor een periode van dertig jaar. Hierover is destijds weinig uitleg gegeven. Zelfs de h. Luc Boulangé, die 22 jaar verantwoordelijk was voor het kasteel en het personeel, verklaarde eind oktober nog in Het Nieuwsblad dat "de motivatie voor de beslissing hem onbekend is". Uit de media kunnen we wel vernemen dat de Vlaamse Gemeenschap de jongste tijd minder en minder gebruik maakt van het kasteel om te vergaderen.

Onderbezetting voert de minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois als belangrijkste reden aan in zijn antwoord op een schriftelijke vraag (SV nr 63 van 10 november 2009). Nochtans is de onderbezetting goeddeels gewenst door de Vlaamse overheid, aangezien de promotie en reclame voor het Kasteel de voorbije jaren nauwelijks iets voorstelde en in de Vlaamse overheidsdiensten al geruime tijd het gerucht liep dat het Kasteel niet meer wordt verhuurd. Intussen zijn er aan de oevers van de vijver en slotgracht van het kasteel ingrijpende instandhoudingswerken noodzakelijk.

In de criteria voor de erfpachtprocedure staat volgens het antwoord van minister Bourgeois niet vermeld dat de nieuwe uitbater verplicht wordt om het Kasteel op gezette tijden voor het grote publiek open te stellen. Dit betekent dat het Kasteel van Ham na jarenlang een vertrouwd toneel te zijn geweest voor de inwoners van Steenokkerzeel, van de omliggende gemeenten en voor vele andere inwoners van Vlaams-Brabant, terug een erg ontoegankelijk oord dreigt te worden.

In de beleidsnota Vlaamse Rand heeft de Vlaamse regering inmiddels de idee gelanceerd om in het arrondissement Halle-Vilvoorde, meer bepaald in de zuidrand, een nieuw cultureel centrum op te richten, een "culturele vuurtoren" tegen de verfransing en internationalisering van deze regio. Luidens een recent rapport van de Studiedienst van de Vlaamse Regering zullen de ontnederlandsing, de verfransing en de internationalisering de komende jaren verder voortschrijden, niet alleen in de zuidrand, maar in heel het arrondissement Halle-Vilvoorde en zelfs in heel Vlaams-Brabant.

EEen alerte reactie van het beleid is nodig. Niet door een virtuele vuurtoren in het leven te roepen op een plaats waar niemand hem gevraagd heeft, maar met doortastende maatregelen. In plaats van een culturele infrastructuur in de zuidrand te plannen, lijkt het op korte termijn wenselijk de vuurtoren die het Kasteel van Ham al jaren is te behouden en uit te baten, bij voorkeur door de vzw De Rand, waarvan het werkingsgebied kan uitgebreid worden tot het Vlabinvestgebied (het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg en Tervuren in het arrondissement Leuven). Niets let de Vlaamse regering intussen verder de oprichting van een nieuwe culturele infrastructuur in de zuidrand verder voor te bereiden en er een draagvlak voor te creëren.

De erfpachtprocedure om het Kasteel door een private partner te laten uitbaten, loopt intussen niet van een leien dakje, gezien de openbare zitdag uitgesteld wordt en gezien de zware onderhoudskosten die nodig zijn om de oevers van de slotgracht en de vijvers rond het kasteel te versterken.

De mogelijkheden van het Kasteel van Ham zijn weliswaar niet die van een regulier cultureel centrum zoals de vzw Rand in de faciliteitengemeenten al gemeenschapscentra uitbaat. Maar de site in Steenokkerzeel biedt onbetwistbaar grote troeven voor de organisatie van evenementen, tentoonstellingen en exposities, open lucht activiteiten, vormingsinitiatieven en gemeenschapsvormende activiteiten zoals de vzw De Rand die nu al op het getouw zet. Bovendien zal het kasteel, wanneer het uitgebaat blijft door de Vlaamse overheid, voor heel de streek zijn openbaar karakter ten volle bewaren en een ware Vlaamse vuurtoren blijven.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,

  • overwegende dat de verfransing, ontnederlandsing en internationalisering van de Vlaamse Rand verder schrijdt, ook buiten het werkingsgebied van de vzw, tot heel het arrondissement Halle-Vilvoorde en zelfs de provincie Vlaams-Brabant
  • overwegende dat de Vlaamse overheid plannen heeft om de verfransing, internationalisering en ontnederlandsing mee het hoofd te bieden door de mogelijke oprichting op middellange termijn van een nieuwe culturele infrastructuur in de zuidrand
  • overwegende dat ook de oostrand te lijden heeft onder deze voortschrijdende verfransing, internationalisering en ontnederlandsing die heel Vlaams-Brabant treft
  • overwegende dat de Vlaamse overheid in die oostrand het Kasteel van Ham in eigendom heeft
  • overwegende dat de lopende erfpachtprocedure moeilijkheden ondervindt, vertraging oploopt en zware investeringskosten impliceert voor kandidaat-uitbaters

vraagt de Vlaamse regering :

  1. de erfpachtprocedure voor het Kasteel van Ham stop te zetten en het kasteel verder door de Vlaamse overheid te laten uitbaten
  2. het kasteel van Ham mee in te schakelen als uitvalsbasis voor beleidsinitiatieven van de vzw De Rand, als "vuurtoren" in de oostrand
  3. de nodige stappen te zetten om dit mogelijk te maken
Gwenny DE VROE Irina DE KNOP
HOME - CONTACT - TERUG