HOME - CONTACT - TERUG

Persmededelingen Vlaams Parlement


(21/03/2017)
Dringend informatiecampagne nodig om oude GSM’s te laten recycleren
3 miljoen afgedankte GSM-toestellen bij Vlaamse gezinnen worden niet gerecycleerd uit angst voor misbruik.
Afgedankte GSM-toestellen worden in Vlaanderen amper gerecycleerd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vraagt daarom aan minister Joke Schauvliege om de recyclage en het hergebruik van gsm's, smartphones én laptops sterker te sensibiliseren. "Veel mensen willen hun oud toestel niet weg geven voor recyclage of hergebruik, uit vrees dat hun persoonlijke gegevens zouden misbruikt kunnen worden. Daarom is er nood aan een geruststellende informatiecampagne," zegt De Vroe. De minister beloofde in het parlement om op die vraag in te gaan.

(17/01/2017)
Administratieve vereenvoudiging voor personen met een beperking in de maak
Op vraag van volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) zullen personen met een beperking jaarlijks geen attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) meer moeten indienen bij Sodexo om van een uitzondering op het aantal dienstencheques te genieten.

(29/09/2016)
Vereenvoudig systeem dienstenscheques voor mensen met beperking
Op vraag van Gwenny De Vroe is onderzoek naar administratieve vereenvoudiging volop bezig

Na verschillende parlementaire initiatieven van Gwenny De Vroe belooft Minister Muyters om verder werk te maken van een vereenvoudiging van het systeem van dienstencheques voor mensen met een beperking. De Vroe dringt aan op een automatische gegevensuitwisseling, zodat mensen met een handicap niet elk jaar opnieuw een attest moeten aanvragen. Ze hoopt voor alle betrokkenen dat ze begin 2017 verlost zijn van deze onnodige administratieve papierlast.


(15/06/2016)
Snel werk maken van federale vliegwet
Op vraag van Gwenny De Vroe zal minister Joke Schauvliege het voortouw nemen om tot een samenwerkingsakkoord en federale vliegwet te komen over de nationale luchthaven in Zaventem.
"Die vliegwet moet de economische ontwikkeling van de luchthaven stimuleren en de leefbaarheid rond de luchthaven garanderen," zegt De Vroe.

(10/05/2016)
Verbod op onverdoofd slachten als resultaat van overleg
Open Vld is voorstander van een totaalverbod, maar beklemtoont dialoog Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe is voorstander van een slachtproces waarbij het dier geen of zo weinig mogelijk pijn lijdt. "Wij zijn daarom voorstander van een totaalverbod op onverdoofd slachten." Maar ze benadrukt wel de nood aan een constructief en oplossingsgericht overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen en met de nodige aandacht voor de bestaande alternatieven. Open Vld hoopt dat men nog deze legislatuur tot een verbod kan komen.

(26/04/2016)
Subsidies voor vervangen loden leidingen beter bekend gemaakt.
Op vraag van Gwenny De Vroe zullen de subsidiemogelijkheden voor wie loden leidingen vervangt, beter bekend worden gemaakt.

(10/03/2016)
Actie nodig om kleiner wonen en nieuwe woonvormen te faciliteren.
Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe dringt bij minister Homans aan op een overleg met de steden en gemeenten,om kleiner (en betaalbaar) wonen mogelijk te maken.

(05/01/2016)
Rij mee met Gwenny De Vroe (Open VLD) naar Brussel ?
Verschillende politici van Open VLD lanceren op sociale netwerksites zoals Twitter en Facebook een oproep om de pendelaars te helpen tijdens de stakingsdagen van de spoorbonden op woensdag 6 en donderdag 7 januari 2016. Ook Gwenny De Vroe doet me aan de carpool-actie.

(18/09/2015)
Nieuwe woonvormen in Vlaanderen
Aan het einde van het vorig parlementair jaar diende ik een voorstel van resolutie in, betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. Steeds meer mensen doen nu al aan co-housing, maar de wetgeving laat dat eigenlijk nog niet toe. Ik vroeg de Vlaamse Regering om deze grijze zone uit te klaren. Hetzelfde is van toepassing voor burgers die hun bestaande woningen in twee of meer woonentiteiten wensen op te delen.

(17/06/2015)
Verbod op onverdoofd slachten
Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) is niet van plan om in te gaan op de vraag van Limburgse burgemeesters om het verbod op onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren tijdens het Offerfeest met een jaar uit te stellen. Dat zei hij woensdag in het Vlaams Parlement. Coalitiepartners CD&V en Open Vld en de oppositiepartijen sp.a en Groen hebben kritiek op de minister.

(15/06/2015)
Open Vld wil vliegwet om geluidshinder Brussels Airport aan te pakken
Open Vld pleit voor een vliegwet om de geluidshinder door vliegtuiglawaai aan te pakken. De eis voor een studie om Brussels Airport op een andere, minder dichtbevolkte locatie te hervestigen, die 12 actiecomités vorige vrijdag poneerden, wordt echter resoluut afgewezen.

(05/06/2015)
Capaciteitsproblemen bij het offerfeest
Vrijdag 29 mei 2015 kondigde minister Weyts aan dat het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren voortaan verboden zou worden in Vlaanderen. Hiermee verbiedt minister Weyts de rituele slachtingen niet, maar past hij de Europese reglementering toe. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe is akkoord met het doel van de maatregel maar betreurt de verzoeningsloze aanpak.

(27/10/2014)
Nood aan meer selectieve afvalinzameling op openbare plaatsen
Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe is tevreden dat de bevoegde Vlaamse minister van Leefmilieu werk maakt van een regelgevend kader voor bijkomende inzamelmogelijkheden voor selectieve inzameling van afval. In de vorige legislatuur heeft het Open Vld-parlementslid verschillende resoluties ingediend om de inzameling van gescheiden afvalfracties ook op openbare plaatsen te stimuleren.

(28/01/2014)
Vlaamse meerderheid weigert opnieuw concrete acties tegen overstromingen
Enkele weken geleden werd in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de overstromingsproblematiek in Vlaanderen. Aanleiding waren de confronterende beelden op het journaal van de tijdelijke herstellingen met één rij zandzakjes van een verzakte dijk in het Denderbekken. Tijdens een hevig debat onderkenden alle partijen de problematiek en de noodzaak voor een structurele oplossing. Zij engageerden zich om alle noodzakelijke maatregelen te nemen.

(18/09/2013)
Nood aan daadkracht voor grote investeringen
Van bij haar aantreden heeft de Vlaamse Regering via Vlaanderen in Actie en andere groots aangekondigde initiatieven beloofd om het kader voor investeringen in Vlaanderen aan te passen en ervoor te zorgen dat vergunningen sneller werden afgeleverd. Speciaal daartoe opgerichte commissies, aankondiging van geïntegreerde trajecten, omgevingsvergunningen, snellere beroepsprocedures,… De hoge woorden werden niet geschuwd om te wijzen op de daadkracht van de Vlaamse Regering.

(26/07/2013)
Vlaamse meerderheid weigert globale visie over bouwen onder hoogspanningsleidingen
In een resolutie vraagt Open Vld aan de Vlaamse Regering om een duidelijke visie te ontwikkelen en in de praktijk te brengen voor het wonen onder hoogspanningsleidingen. “Vandaag zien we immers op het terrein dat er soms tegenstrijdige initiatieven worden genomen,” zeggen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Gwenny De Vroe en Dirk Van Mechelen. “En dat is vooral problematisch voor kinderen, waarbij de kans op leukemie groter wordt als ze onder hoogspanningskabels wonen,” Open Vld wil daarom een globale aanpak met regels die voor iedereen gelden. De Vlaamse meerderheidspartijen weigeren dat echter.

(02/07/2013)
Het Vlaams Gemeentefonds discrimineert kleine gemeenten
De gemeente Hoeilaart ontvangt het op één na het laagste bedrag per inwoner uit het Vlaams Gemeentefonds. Daarom heeft de gemeenteraad unaniem een motie goedgekeurd om de verdeling te herbekijken en vooral een eerlijke verdeling na te streven. De motie kwam er op initiatief van het bestuur van Lennik en werd reeds onderschreven door andere lokale besturen. Om onderstaande redenen is het logisch dat de toekomstige Vlaamse Regering de kleine gemeenten meer middelen zal geven. Om dit te realiseren doet Tim Vandenput, burgemeester van Hoeilaart, samen met Irina De Knop en Gwenny De Vroe, Volksvertegenwoordigers in het Vlaams Parlement, een voorstel om tot een eerlijke en objectieve verdeling te komen.

(04/05/2011)
Kasteel van Ham blijft zonder beheer. Erfgoed Vlaanderen weigert beheer over te nemen
Er is nog geen oplossing voor het beschermde kasteel van Ham in Steenokkerzeel. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Geert Bourgeois op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe.

(29/03/2011)
Gehandicapte moet 106 dagen wachten op premie voor hulpmiddelen
Een persoon met een handicap moet gemiddeld 106 dagen wachten vooraleer hij weet of hij een tegemoetkoming krijgt van de Vlaamse overheid in de kosten voor allerlei soorten hulpmiddelen en aanpassingen die zijn leven draaglijker maken. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe.

(02/03/2011)
Dossier Kasteel van Ham sleept aan
Na herhaaldelijk aandringen werd vandaag in de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement opnieuw gedebatteerd over de toekomst van het kasteel van Ham te Steenokkerzeel.
Vraagsteller Gwenny De Vroe, die zich heeft vastgebeten in dit dossier, werd in ieder geval niet veel wijzer. Bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois bleef erg vaag over de toekomstplannen. Het is duidelijk dat hij bijzonder verveeld zit met de situatie en dat er niet onmiddellijk een beheersoplossing is.

(09/02/2011)
Nieuwe editie Vlaamse Rand in Le Soir
De Franstalige krant Le Soir is van plan een nieuwe editie in de Vlaamse Rand te verspreiden.

(25/01/2011)
Gwenny De Vroe: Vlaamse regering geraakt Kasteel van Ham niet kwijt
Het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel verkommert verder. De Vlaamse regering geraakt het kasteel maar niet kwijt. Ze besliste al in 2007 om het geklasseerde en gerestaureerde monument dat jarenlang dienst deed als unieke vergaderlocatie van de Vlaamse overheid van de hand te doen. Intussen staat het leeg. Er houdt zelfs niet eens een conciërge nog een oogje in het zeil. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vindt dit een regelrechte schande. Ze wil het Kasteel het respect geven dat het verdient.

(08/12/2010)
Plan Garvida voor Brusselse Ring is waanzin
De voorstellen van het consultingbureau Garvida om het mobiliteitsprobleem in de noordrand rond Brussel op te lossen, zijn waanzinnig. Dat vinden Open Vld volksvertegenwoordigers Gwenny De Vroe en Irina De Knop.

(08/10/2010)
Belgocontrol: De Vroe klaagt politieke besluiteloosheid aan en vreest dat vooral Zaventem de gevolgen zal dragen.
Belgocontrol is zwaar verlieslatend. Vorige week brak bij het federale overheidsbedrijf voor de luchtverkeersdiensten, nog een wilde staking uit in Zaventem en bij de regionale luchthavens. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) kloeg gisteren in het Vlaams Parlement de politieke besluiteloosheid in het dossier aan, ook van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits (CD&V).

(28/05/2010)
Gwenny De Vroe en Tim Vandenput proberen Groenendaal te laten herleven
Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe en burgemeester van Hoeilaart Tim Vandenput blijven zich inspannen om de paardenrenbaan van Groenendaal te laten herleven. Als Vlaams volksvertegenwoordiger diende Gwenny De Vroe een voorstel van resolutie over Groenendaal in dat ze samen met Vandenput en collega's van LDD heeft opgesteld.

(26/05/2010)
Voorstel van resolutie over diplomatieke initiatieven tijdens het EU-voorzitterschap over het vermijden van nieuwe olierampen met olieplatforms in de diepzee
Op initiatief van Gwenny De Vroe heeft het Vlaams Parlement onderstaande resolutie, ondertekend door Gwenny De Vroe (Open Vld), Ludwig Caluwé (CD&V), Jan Roegiers (SP.A), Matthias Diependaele (N-VA), Hermes Sanctorum (Groen!) en Ivan Sabbe (LDD) eenparig goedgekeurd.

(19/05/2010)
Nieuwe zitdag voor erfpacht Kasteel van Ham
De lopende erfpachtprocedure voor het Kasteel van Ham in Steenokkerzeel zit diep in het slop. Intussen staat het beroemde kasteel al vijf maanden leeg en verkommert het. Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ziet geen andere mogelijkheid dan de erfpachtvoorwaarden te wijzigen en een nieuwe zitdag te organiseren om een erfpachtnemer te vinden. Dat antwoordde hij op een vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld). Bourgeois verklaarde dat hij op de suggestie van De Vroe wil ingaan om in de nieuwe erfpachtvoorwaarden de verplichting op te nemen dat de erfpachtnemer het kasteel op gezette tijden openstelt voor het grote publiek.

(05/05/2010)
Open Vld, LDD en Groen! willen herhaling milieuramp in Golf van Mexico voorkomen
In de Golf van Mexico stroomt door de ramp met de Deepwater Horizon 800.000 liter olie per dag de zee in. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vragen Open Vld, LDD en Groen! aan de Vlaamse regering om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap initiatieven te nemen om de onverantwoorde risico’s met olieboorplatformen in de diepzee zoveel mogelijk te beperken.

(04/03/2010)
Voorstel van resolutie over het behoud van de uitbating van het Kasteel van Ham door de Vlaamse overheid
Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe en Irina De Knop over het behoud van de uitbating van het Kasteel van Ham door de Vlaamse overheid en de uitbouw ervan als culturele vuurtoren voor het oostelijk gedeelte van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

(02/03/2010)
Meerderheidsvoorstel over milieuvergunningenpiek is onthutsend ongefundeerd
Persmededeling van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld), n.a.v. de (“onthutsende”, dixit voorzitter Bart Martens) hoorzitting deze namiddag in de commissie Leefmilieu over het meerderheidsvoorstel van decreet tot aanpak van de milieuvergunningenpiek.

(24/02/2010)
Vlaamse regering wil doorgaan met sloopplannen Groenendaal
Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe heeft Vlaams minister-president Kris Peeters in het Vlaams Parlement ondervraagd over de ontwikkeling van de site van Groenendaal ten voordele van de paardenhouderij. De aanleiding voor de vraag vormde het voornemen van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) om onder andere de tribune aan de renbaan van Groenendaal te slopen.

(22/01/2010)
Voorstel van resolutie over uitbreiding werkingsgebied vzw De Rand
Voorstel van resolutie van Gwenny De Vroe, Sven Gatz, Irina De Knop, Boudewijn Bouckaert, Luckas Van Der Taelen en Hermes Sanctorum over de uitbreiding van het werkingsgebied van vzw De Rand tot alle gemeenten uit het arrondissement Halle-Vilvoorde en de gemeenten Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren, gelegen in het arrondissement Leuven.

(06/01/2010)
Gwenny De Vroe betreurt dat Kasteel van Ham dreigt dicht te gaan voor grote publiek
Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vindt het spijtig dat de Vlaamse regering toelaat dat de nieuwe uitbaters van het Kasteel van Ham er niet toe verplicht zullen worden om het kasteel op gezette tijden open te stellen voor het grote publiek. Ze hekelt ook het onbehoorlijk bestuur bij de geplande overdracht van het kasteel naar een privé-uitbater.

(17/12/2009)
Tussenkomst Gwenny De Vroe
Actualiteitsdebat over de vervuiling van de Zenne, donderdag 17 december

(17/12/2009)
Open Vld dringt aan op participatie Vlaamse overheid in Aquiris
Open Vld heeft in het actualiteitsdebat over het stilleggen van het waterzuiveringsstation op de Zenne gepleit voor een deelname van de Vlaamse overheid in Aquiris a rato van de inbreng van Vlaanderen in de kostprijs van de waterzuivering (15,7%) door dat station.

(16/12/2009)
Gwenny De Vroe (Open Vld) bepleit uitbreiding werkingsgebied Rand
Al tientallen jaren staat de Vlaamse rand rond Brussel onder druk: de open ruimten worden aangevreten, gemeenten verstedelijken, het verkeer komt tot stilstand, het Vlaams karakter kwijnt, het Nederlands verdwijnt uit straatbeeld en huiskamers. Nochtans voeren de Vlaamse overheid en opeenvolgende Vlaamse regeringen al jarenlang een beleid om het Vlaams karakter van deze gemeenten te vrijwaren en versterken.

(14/12/2009)
Vlaams parlement debatteert op donderdag 17 december 2009 over vervuiling Zenne
Donderdag aanstaande wordt in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een actualiteitsdebat gehouden over het stilleggen van het waterzuiveringsstation aan de Zenne. Dit debat is er gekomen op vraag van Open Vld-fractieleider Sven Gatz.

(21/10/2009)
Gwenny De Vroe bevallen van Nino
Woensdag 21 oktober 2009 is Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open Vld) bevallen van haar zoontje Nino. Nino woog 3,135 kg en mat 49 cm.
Gwenny zal haar werk als schepen in Kampenhout en Vlaams volksvertegenwoordiger in Brussel nu een maandje onderbreken.
HOME - CONTACT - TERUG